Säännö­t

YLEI­SET SÄÄNNÖT

1§ Ni­mi, ko­ti­paik­ka ja kie­li
Yh­dis­tyk­sen ni­mi on Tech­ni­ca ry, ja näiss­ä säännö­issä­ sii­tä käyt­et­ään ni­mi­tys­tä yh­dis­tys. Yh­dis­tyk­sen ko­ti­paik­ka on Tur­ku, ja sen vi­ral­li­nen kie­li on suo­mi.

2§ Tar­koi­tus ja toi­min­ta­muo­dot
Yh­dis­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on toi­mia Tu­run ylio­pis­ton tek­nil­li­sen tie­de­kun­nan opis­ke­li­jayh­dis­tys­ten etu- ja yh­teis­työj­ärje­stö­nä, edis­tää ja val­voa jäs­ent­en ylei­siä ja yh­tei­siä etu­ja se­kä edis­tää jäs­ent­ens­ä väl­ist­ä yh­teis­toi­min­taa.

Tar­koi­tuk­sen­sa to­teut­ta­mi­sek­si yh­dis­tys
● Järj­est­ää kes­kus­te­lu-, tie­do­tus- ja mui­ta vas­taa­van­lai­sia ti­lai­suuk­sia se­kä har­joit­taa tie­do­tus- ja jul­kai­su­toi­min­taa;
● Pi­tää yh­teyt­tä tie­de­kun­nan eri kou­lu­tu­soh­jel­mien läh­ell­ä ole­viin järj­est­öihi­n ja hal­lin­toe­li­miin;
● Te­kee eh­do­tuk­sen opis­ke­li­jae­dus­ta­jis­ta tek­nil­li­sen tie­de­kun­nan hal­lin­toe­li­miin ja nii­hin rin­nas­tet­ta­viin työr­yhm­iin ja toi­mi­kun­tiin.

Toi­min­tan­sa tu­ke­mi­sek­si yh­dis­tys voi järj­est­ää asian­mu­kai­sel­la lu­val­la hu­vi­ti­lai­suuk­sia, ra­han­ke­räyks­iä ja ar­pa­jai­sia se­kä ot­taa vas­taan jälk­is­äädök­siä­ ja lah­joi­tuk­sia.

3§ Yh­dis­tys on puo­lue­po­liit­ti­ses­ti ja us­kon­nol­li­ses­ti si­tou­tu­ma­ton

JÄSEN­YYS

4§ Jäs­en­et
Yh­dis­tyk­sen var­si­nai­sek­si jäs­en­eks­i voi­daan hy­väks­yä Tu­run ylio­pis­ton tek­nil­li­sen tie­de­kun­nan pii­ris­sä toi­mi­va re­kis­te­röit­y opis­ke­li­jayh­dis­tys. Jäs­en­eks­i hy­väks­ym­is­est­ä päättä­ä yh­dis­tyk­sen ko­kous.

5§ Eroa­mi­nen
Jäs­en­ell­ä on oi­keus ero­ta yh­dis­tyk­ses­tä il­moit­ta­mal­la sii­tä kir­jal­li­ses­ti hal­li­tuk­sel­le tai sen pu­heen­joh­ta­jal­le taik­ka il­moit­ta­mal­la eros­ta yh­dis­tyk­sen ko­kouk­ses­sa mer­kit­täv­äksi­ pöyt­äki­rja­an.

6§ Erot­ta­mi­nen
Yh­dis­tyk­sen ko­kous voi erot­taa jäs­en­en, jos jäs­en
● On jätt­äny­t täytt­ämä­ttä­ ne vel­vol­li­suu­det, joi­hin hän on yh­dis­tyk­seen liit­ty­mäll­ä si­tou­tu­nut;
● On me­net­te­lyl­lään yh­dis­tyk­ses­sä tai sen ul­ko­puo­lel­la huo­mat­ta­vas­ti va­hin­goit­ta­nut yh­dis­tys­tä;
● Ei enää täyt­ä jäs­en­yyd­en edel­ly­tyk­siä tai
● Toi­mii olen­nai­ses­ti vas­toin yh­dis­tyk­sen sääntö­jä­ tai tar­koi­tus­ta.

Erot­ta­mis­päätö­kses­sä­ on mai­nit­ta­va erot­ta­mi­sen syy. Erot­ta­mis­päätö­s on teh­täv­ä enem­mis­töll­ä yh­dis­tyk­sen ko­kouk­ses­sa an­ne­tuis­ta ääni­stä­. En­nen päätö­ksen­ te­ke­mis­tä asia­no­mai­sel­le jäs­en­ell­e on va­rat­ta­va ti­lai­suus sel­vi­tyk­sen an­ta­mi­seen. Erot­ta­mi­sen käs­itt­el­yst­ä on mai­nit­ta­va erik­seen yh­dis­tyk­sen ko­kouk­sen kut­sus­sa.

7§ Jäs­ent­en suo­ri­tet­ta­vat mak­sut ja vel­vol­li­suu­det
Liit­ty­mäll­ä yh­dis­tyk­seen jäs­enj­ärje­stö­ hy­väks­yy yh­dis­tyk­sen tar­koi­tuk­sen ja si­tou­tuu suo­rit­ta­maan vuo­tui­sen jäs­enm­aks­un.

Jäs­en­ilt­ä pe­rit­täv­än vuo­tui­sen jäs­enm­aks­un suu­ruus pääte­tä­än vuo­sit­tain yh­dis­tyk­sen syys­ko­kouk­ses­sa. Yh­dis­tyk­sen ko­kous voi yk­si­mie­li­sel­lä päätö­ksel­lää­n päättä­ä yli­määrä­ises­tä­ jäs­enm­aks­ust­a yh­dis­tyk­sen jäs­en­ill­e yh­dis­tyk­sen ta­lou­del­li­sen ti­lan­teen tai muun pai­na­van syyn si­tä edel­lyt­täess­ä.

Ano­muk­ses­ta yh­dis­tyk­sen hal­li­tus voi va­paut­taa jäs­enj­ärje­stö­n mak­sus­ta, mi­käl­i mak­su on jäs­enj­ärje­stö­n ta­lou­del­li­sen ti­lan­teen huo­mioi­den koh­tuut­to­man suu­ri.

YH­DIS­TYK­SEN TOI­MIN­TA

8§ Päätö­ksen­tek­o
Yh­dis­tyk­sen päätö­sval­taa­ käytt­ää yh­dis­tyk­sen ko­kous. Yh­dis­tyk­sen ko­kouk­sia ovat ke­vät- ja syys­ko­kous se­kä yli­määrä­inen­ ko­kous.

Yh­dis­tyk­sen ko­kouk­sis­sa se mie­li­pi­de, jo­ta on kan­nat­ta­nut yli puo­let ääne­sty­kse­ssä­ an­ne­tuis­ta ääni­stä­, tu­lee yh­dis­tyk­sen ko­kouk­sen päätö­ksek­si, pait­si niis­sä ta­pauk­sis­sa, jois­sa lais­sa tai näiss­ä säännö­issä­ on toi­sin määrä­tty. Äänte­n men­nes­sä ta­san tu­lee päätö­ksek­si­ se mie­li­pi­de, jo­ta ko­kouk­sen pu­heen­joh­ta­ja kan­nat­taa. Vaa­lis­sa tu­lee va­li­tuk­si eni­ten ääni­ä saa­nut, ja äänte­n men­nes­sä ta­san rat­kai­see ar­pa.

9§ Yh­dis­tyk­sen ko­kouk­set ja ko­kous­kut­su
Yh­dis­tyk­sen ko­kouk­set kut­suu kool­le yh­dis­tyk­sen hal­li­tus väh­int­ään kak­si (2) viik­koa en­nen ko­kous­ta sähk­öpo­sti­lla­ jäs­en­en an­ta­maan osoit­tee­seen. Ko­kous­kut­sus­sa on mai­nit­ta­va ko­kous­paik­ka ja -ai­ka. Poik­keu­so­lois­sa voi­daan hal­li­tuk­sen tai yh­dis­tyk­sen ko­kouk­sen päätö­kses­tä­ sal­lia etäos­all­ist­um­in­en yh­dis­tyk­sen ko­kouk­siin. Täll­öin osal­lis­tu­mi­nen ta­pah­tuu tie­to­lii­ken­neyh­tey­del­lä tai muun tek­ni­sen apu­väl­in­een avul­la.

Yh­dis­tyk­sen jo­kai­nen var­si­nai­nen jäs­en va­lit­see omas­sa ko­kouk­ses­saan ko­kou­se­dus­ta­jan ja hän­ell­e va­rae­dus­ta­jan yh­dis­tyk­sen ko­kouk­seen. Yk­si (1) edus­ta­ja voi edus­taa vain yh­tä (1) jäs­ent­ä ja käytt­ää yh­tä (1) ääntä­. Jo­kai­sel­la ääni­va­lta­ise­lla­ edus­ta­jal­la on ol­ta­va edus­ta­mal­taan jäs­en­yhd­ist­yks­elt­ä yh­dis­tyk­sen al­le­kir­joit­ta­ma val­ta­kir­ja.

Ääni­va­lta­ine­n edus­ta­ja ei saa ääne­stä­ä omaa etuaan kos­ke­vis­sa päätö­ksis­sä.

10§ Päätö­sval­tai­suu­s

Yh­dis­tyk­sen ko­kous on päätö­sval­tai­nen­, kun ko­kous on sääntö­jen­ mu­kai­ses­ti kool­le kut­sut­tu.

11§ Ke­vätk­ok­ous

Yh­dis­tyk­sen ke­vätk­ok­ous pi­de­tään vuo­sit­tain hal­li­tuk­sen määrä­ämänä­ päiv­änä­ 31. maa­lis­kuu­ta men­nes­sä. Ke­vätk­ok­ouks­en teh­täv­änä­ on

  • Käs­it­ell­ä ja vah­vis­taa edel­li­sen vuo­den toi­min­ta­ker­to­mus;
  • Vah­vis­taa edel­li­sen ti­li­kau­den ti­lin­päätö­s ja päättä­ä vas­tuu­va­pau­den myönt­ämi­se­stä­ hal­li­tuk­sel­le ja muil­le ti­li­vel­vol­li­sil­le;
  • Käs­it­ell­ä muut mah­dol­li­set asiat.

12§ Syys­ko­kous

Yh­dis­tyk­sen syys­ko­kous pi­de­tään vuo­sit­tain hal­li­tuk­sen määrä­ämänä­ päiv­änä­ 15. jou­lu­kuu­ta men­nes­sä. Syys­ko­kouk­sen teh­täv­änä­ on

  • päättä­ä seu­raa­van vuo­den toi­min­ta­suun­ni­tel­mas­ta;
  • päättä­ä seu­raa­van vuo­den ta­lou­sar­vios­ta;
  • va­li­ta yh­dis­tyk­sel­le seu­raa­vak­si toi­mi­kau­dek­si hal­li­tuk­sel­le pu­heen­joh­ta­ja se­kä väh­int­ään kak­si (2), mut­ta enin­tään kah­dek­san (8) muu­ta jäs­ent­ä;
  • va­li­ta yh­dis­tyk­sel­le seu­raa­vak­si ti­li­kau­dek­si toi­min­nan­tar­kas­ta­ja ja hän­ell­e va­ra­toi­min­nan­tar­kas­ta­ja;
  • käs­it­ell­ä muut mah­dol­li­set asiat.

13§ Yli­määrä­inen­ ko­kous

Hal­li­tus voi kut­sua yh­dis­tyk­sen yli­määrä­isen­ ko­kouk­sen kool­le. Yli­määrä­inen­ ko­kous on pi­det­täv­ä myös, kun väh­int­ään yk­si (1) yh­dis­tyk­sen ääni­oike­ute­tu­ista­ jäs­en­ist­ä si­tä il­moit­ta­maan­sa tar­koi­tus­ta var­ten hal­li­tuk­sel­ta kir­jal­li­ses­ti pyy­tää, tai kun yh­dis­tyk­sen ko­kous niin päättä­ä. Ko­kous on pi­det­täv­ä kol­men­kym­me­nen (30) vuo­ro­kau­den ku­lues­sa pyyn­nöst­ä, täh­än kui­ten­kaan las­ke­mat­ta 1. ke­säk­uut­a ja 31. hei­näk­uut­a väl­ist­ä ai­kaa.

14§ Ko­kous­järj­est­ys

Yh­dis­tyk­sen ko­kouk­ses­sa pu­het­ta joh­taa ko­kouk­sen kes­kuu­des­taan va­lit­se­ma pu­heen­joh­ta­ja. Ko­kouk­sen sih­tee­ri va­li­taan ko­kouk­sen alus­sa. Jo­kai­sel­la yh­dis­tyk­sen var­si­nai­sel­la jäs­en­ell­ä on aloi­teoi­keus yh­dis­tyk­sen ko­kouk­ses­sa. Aloit­teet asiois­sa, jois­ta tu­lee mai­ni­ta ko­kous­kut­sus­sa, on jät­ett­ävä­ yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­sel­le niin hy­vis­sä ajoin, et­tä asia voi­daan si­säll­ytt­ää ko­kous­kut­suun.

Asiat, joi­ta ei ole mai­nit­tu ko­kous­kut­sus­sa, on kes­kus­te­lun jälk­een siir­ret­täv­ä seu­raa­vaan ko­kouk­seen, jos nii­tä ei ju­lis­te­ta kii­reel­li­sik­si väh­int­ään vii­den kuu­de­so­san (5/6) äänte­ne­ne­mmi­stö­llä. Päätö­s, jo­ka kos­kee yh­dis­tyk­sen toi­min­nan kan­nal­ta huo­mat­ta­vaa omai­suut­ta, on teh­täv­ä yh­dis­tyk­sen ko­kouk­ses­sa väh­int­ään kol­men nel­jäs­os­an (3/4) enem­mis­töll­ä ko­kouk­ses­sa an­ne­tuis­ta ääni­stä­.

15§ Pöyd­älle­pa­no­

Asia voi­daan en­si­käs­itt­el­yss­ä väh­int­ään kah­den (2) edus­ta­jan vaa­ti­muk­ses­ta pan­na pöyd­älle­. Jat­ko­käs­itt­el­yss­ä asiaa ei voi­da enää pan­na pöyd­älle­.

16§ Hal­li­tus

Yh­dis­tyk­sen jo­kai­nen var­si­nai­nen jäs­en va­lit­see omas­sa ko­kouk­ses­saan väh­int­ään yh­den hal­li­tu­seh­dok­kaan. Yh­dis­tyk­sen ko­kou­se­dus­ta­ja ei voi toi­mia hal­li­tuk­sen jäs­en­en­ä. El­lei yh­dis­tyk­sen ko­kous muu­ta päätä­, py­ri­tään yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­seen va­lit­se­maan jo­kai­sen var­si­nai­sek­si jäs­en­eks­i hy­väks­yt­yn jäs­enj­ärje­stö­n pii­ris­tä ai­na­kin yk­si edus­ta­ja.

Hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­vat pu­heen­joh­ta­ja se­kä väh­int­ään kak­si (2), mut­ta enin­tään kah­dek­san (8) muu­ta jäs­ent­ä. Hal­li­tus ni­meää kes­kuu­des­taan va­ra­pu­heen­joh­ta­jan, ta­lou­den­hoi­ta­jan se­kä muut tar­vit­ta­vat toi­mi­hen­ki­löt.

Hal­li­tus ko­koon­tuu pu­heen­joh­ta­jan tai hän­en es­ty­nee­nä ol­les­saan va­ra­pu­heen­joh­ta­jan kut­sus­ta, kun he kat­so­vat sii­hen ole­van ai­het­ta, tai kun väh­int­ään puo­let hal­li­tuk­sen jäs­en­ist­ä si­tä vaa­tii. Hal­li­tus on päätö­sval­tai­nen­, kun pu­heen­joh­ta­ja tai va­ra­pu­heen­joh­ta­ja ja väh­int­ään puo­let hal­li­tuk­sen muis­ta jäs­en­ist­ä ovat läsn­ä. Ääne­sty­kse­t rat­kais­taan yk­sin­ker­tai­sel­la äänte­ne­ne­mmi­stö­llä. Äänte­n men­nes­sä ta­san rat­kai­see pu­heen­joh­ta­jan ääni­, vaa­leis­sa kui­ten­kin ar­pa.

17§ Yh­dis­tyk­sen ni­men kir­joit­ta­mi­nen

Yh­dis­tyk­sen ni­men kir­joit­taa pu­heen­joh­ta­ja tai hal­li­tuk­sen jäs­en, ku­kin erik­seen. Oi­keus yh­dis­tyk­sen ni­men kir­joit­ta­mi­seen on li­säks­i hen­ki­löll­ä, jol­la on sii­hen yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­sen erik­seen an­ta­ma hen­ki­lök­oht­ain­en oi­keus.

18§ Ti­li­kau­si ja ti­lin­tar­kas­tus

Yh­dis­tyk­sen ti­li­kau­si on ka­len­te­ri­vuo­si.

Ti­lin­päätö­s tar­vit­ta­vi­ne asia­kir­joi­neen on an­net­ta­va toi­min­nan­tar­kas­ta­jal­le vii­meis­tään nel­jä (4) viik­koa en­nen ke­vätk­ok­oust­a. Toi­min­nan­tar­kas­ta­jan on an­net­ta­va kir­jal­li­nen lau­sun­ton­sa hal­li­tuk­sel­le vii­meis­tään kah­ta (2) viik­koa en­nen ke­vätk­ok­oust­a.

19§ Oh­je­säännö­t

Näit­ä sääntö­jä­ voi­daan täyd­ent­ää oh­je­säännö­illä. Oh­je­säännö­istä­ päättä­ä yh­dis­tyk­sen ko­kous yk­sin­ker­tai­sel­la äänte­n enem­mis­töll­ä.

20§ Sääntö­jen­ muut­ta­mi­nen ja yh­dis­tyk­sen pur­ka­mi­nen

Päätö­s sääntö­jen­ muut­ta­mi­ses­ta ja yh­dis­tyk­sen pur­ka­mi­ses­ta on teh­täv­ä yh­dis­tyk­sen ko­kouk­ses­sa väh­int­ään kah­den kol­ma­so­san (2/3) enem­mis­töll­ä an­ne­tuis­ta ääni­stä­. Ko­kous­kut­sus­sa on mai­nit­ta­va sääntö­jen­ muut­ta­mi­ses­ta tai yh­dis­tyk­sen pur­ka­mi­ses­ta. Yh­dis­tyk­sen pur­kau­tues­sa käyt­et­ään yh­dis­tyk­sen va­rat yh­dis­tyk­sen tar­koi­tuk­sen edis­täm­is­een pur­ka­mi­ses­ta päättä­vän­ ko­kouk­sen määri­tte­le­mä­llä­ ta­val­la. Yh­dis­tyk­sen tul­les­sa lak­kau­te­tuk­si käyt­et­ään sen va­rat sa­maan tar­koi­tuk­seen