An­sio­nau­ha

Tech­ni­ca ry on ot­ta­nut vuo­des­ta 2022 al­kaen käytt­öönsä­ an­sio­nau­han pal­ki­tak­seen an­sioi­tu­nei­ta toi­mi­joi­ta tek­nil­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa.

An­sio­nauh­a­ohje­­sää­ntö­

1 § Tech­ni­ca ry ja­kaa an­sio­nau­ho­ja täss­ä oh­je­säännö­ssä­ esi­tet­ty­jä me­net­te­ly­jä ja kri­tee­re­jä tul­ki­ten.

2 § Tech­ni­ca ry:n hal­li­tus toi­mii an­sio­nau­han myönt­ävä­nä­ eli­me­nä ja päättä­ä an­sio­nau­ho­jen myönt­ämi­se­stä­.

3 § Techn­ic­a ry:n an­sio­nau­ha on 25 mm le­veä yh­dis­tyk­sen vär­eiss­ä ole­va nau­ha.

4 § An­sio­nau­ho­ja voi­daan myönt­ää enin­tään kol­me (3) kap­pa­let­ta vuo­des­sa. Tech­ni­ca ry:n hal­li­tus voi poik­keuk­sel­li­ses­ti yk­si­mie­li­sel­lä päätö­ksel­lä­ myönt­ää enem­män kuin kol­me (3), mut­ta kor­kein­taan seit­se­män (7) an­sio­nau­haa vuo­des­sa.

5 § An­sio­nau­haa voi eh­dot­taa yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­sen jäs­en tai yh­dis­tyk­sen jäs­enj­ärje­stö­n jäs­en, min­kä jälk­een yh­dis­tyk­sen hal­li­tus päättä­ä an­sio­nau­han myönt­ämi­se­stä­.

6 § An­sio­nau­ha voi­daan myönt­ää Tech­ni­ca ry:n an­sioi­tu­neel­le hal­li­tuk­sen jäs­en­ell­e esi­mer­kil­li­sen toi­mi­kau­den jälk­een.

7 § An­sio­nau­ha voi­daan myönt­ää tek­nil­li­sen tie­de­kun­nan joh­to­kun­nan opis­ke­li­jae­dus­ta­jal­le, tek­nil­li­sen tie­de­kun­nan kou­lu­tus­ke­hit­täm­ist­yöry­hmä­n opis­ke­li­jae­dus­ta­jal­le tai tek­nil­li­sen tie­de­kun­nan lai­tok­sen kou­lu­tus­ke­hit­täm­ist­yöry­hmä­n opis­ke­li­jae­dus­ta­jal­le, jo­ka on poik­keuk­sel­li­sen ak­tii­vi­ses­ti ja aloit­teel­li­ses­ti osal­lis­tu­nut edun­val­von­taan.

8 § An­sio­nau­ha voi­daan myönt­ää sel­lai­sel­le tek­nil­li­sen tie­de­kun­nan opis­ke­li­jal­le tai muul­le ta­hol­le, jo­ka on mer­kit­täv­ästi­ toi­min­nal­laan ede­saut­ta­nut Tech­ni­ca ry:n ta­voit­tei­ta tai toi­min­taa.

9 § An­sio­nau­ha an­ne­taan Tech­ni­ca ry:n hal­li­tuk­sen jäs­en­ell­e käytt­öön edus­tus­tar­koi­tuk­siin toi­mi­kau­ten­sa ajak­si.

10 § Tech­ni­ca ry:n an­sio­nau­haa kan­ne­taan Yliop­pi­las­kun­tien nau­ho­jen al­la ja ai­ne­järj­est­ön nau­ho­jen yläp­uol­ell­a. An­sio­nau­haa kan­ne­taan oi­keal­ta ol­ka­pään rin­nan yli viis­toon va­sem­mal­le tai ruu­suk­kee­na va­sem­mas­sa rin­ta­pie­les­sä. Nau­ha ei saa kos­ket­taa pal­jas­ta ihoa. Juh­la­pu­vun kans­sa nau­haa kan­ne­taan lii­vin al­la.