Lo­ka­kui­set ter­veh­dyk­set Tech­ni­cal­ta!

Ko­ko­sim­me vii­mei­sen kuu­kau­den ajal­ta tärk­eimp­iä edun­val­von­ta­vies­te­jä yh­teen.

 1. Rau­man mer­ki­ver­kos­to­päiv­ät
 2. Fla­vo­ria In­no­va­tion Fes­ti­val -kurs­si
 3. On­ko tuu­to­ri­si su­per­tuu­to­ri -eh­do­ta tuu­to­ria­si tun­nus­tuk­sen saa­jak­si
 4. Apu­ra­ha opis­ke­li­jap­ro­jek­te­ja var­ten
 5. Ko­kei­le va­ra­ta ai­ka sähk­öise­sti­ opin­to­neu­von­taan!
 6. Edun­val­von­nan kii­to­sil­ta 17.11.

Tech­ni­can kuu­lu­mi­set & hal­lo­ped-toi­min­ta

Tech­ni­ca ry on ku­lu­neen syk­syn ai­ka­na ta­van­nut ak­tii­vi­ses­ti järj­est­öje­n ko­po­ja / so­po­ja se­kä hal­lo­pe­de­ja. On ol­lut ilo huo­ma­ta, et­tä kuu­kau­sit­tais­ten ta­paa­mis­ten seu­rauk­se­na esi­mer­kik­si hen­ki­lök­unt­aa ja opis­ke­li­joi­ta läh­ent­ävä­, Ko­po­kah­vei­na tun­net­tu kon­sep­ti, on saa­tu laa­jen­net­tua useam­paan lai­tok­seen. Hal­lo­pe­dit eli hal­lin­non opis­ke­li­jae­dus­ta­jat ovat ol­leet ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na tie­de­kun­nan kou­lu­tuk­sen ke­hit­täm­is­en toi­mi­kun­nas­sa se­kä tie­de­kun­nan joh­to­kun­nas­sa.

Olem­me myös ak­tii­vi­ses­ti ta­van­neet tie­de­kun­nan hal­lin­toa ker­ran kah­des­sa vii­kos­sa ja väl­itt­äne­et sin­ne opis­ke­li­joi­den ter­vei­siä. Pe­rus­tim­me ope­tus­laa­dun seu­raa­mis­ta var­te ko­po­ca­se-re­kis­te­rin, jo­ka voi­daan myöh­emm­in laa­jen­taa laa­jem­paan pa­laut­teen seu­raa­mi­seen. Li­säks­i tie­de­kun­ta aloit­taa hi­taas­ti se­kä var­mas­ti alum­ni­toi­min­nan ra­ken­ta­mi­sen se­kä Gra­du­kah­vit kon­sep­tin. Näist­ä tu­lee li­sää tie­toa myöh­emm­in. Li­säks­i Tech­ni­ca on suun­ni­tel­lut ja ti­lan­nut an­sio­nau­han, jo­ta on tar­koi­tus ja­kaa an­sioi­tu­neil­le edun­val­vo­jil­le.

Rau­man me­ri­ver­kos­to­päiv­ät

Ter­ve­tu­loa tu­tus­tu­maan me­ren­ku­lun ja lai­van­ra­ken­nuk­sen kärk­een Rau­mal­le!

Pai­kal­la on me­ren­ku­lun ja lai­van­ra­ken­nu­sa­lan kärk­iyr­it­yks­iä, vi­ra­no­mais­ta­ho­ja ja op­pi­lai­tos­ten edus­ta­jia ker­to­mas­sa ajan­koh­tai­sis­ta bis­nes­mah­dol­li­suuk­sis­ta, hankk­eist­a ja työll­ist­ym­ism­ahd­oll­is­uuks­ist­a.

Ti­lai­suus on tar­koi­tet­tu yri­tyk­sil­le ja or­ga­ni­saa­tioil­le, joil­la on tar­jot­ta­va­na osaa­mis­ta lai­van­ra­ken­nuk­sen, lo­gis­tii­kan ja/tai me­ren­ku­lun puo­lel­la se­kä opis­ke­li­joil­le, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta työll­ist­ym­ään me­rik­lus­te­riin. 

Lu­vas­sa on:
* ver­kos­toi­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia
* laa­du­kas se­mi­naa­rioh­jel­ma
* me­ri­mes­suil­la run­sas tar­jon­ta lai­van­ra­ken­nu­sa­lan ja me­ren­ku­lun näytt­eill­eas­ett­aj­ia
* opis­ke­li­jois­ta kiin­nos­tu­nei­ta työna­nta­ji­a Tur­un­ ylio­pis­ton tek­nii­kan alan opis­ke­li­joil­le on tar­jol­la mak­su­ton bus­si­kul­je­tus ta­pah­tu­maan se­kä mak­su­ton lou­nas! 

Il­moit­tau­du mu­kaan vii­meis­tään 28.10.2022 täst­ä lin­kis­tä https://rau­man­kaup­pa­ka­ma­ri.fi/?ac­tion=event­re­gist­ra­tion&id=474&aid=d6776097

Kul­je­tuk­sen läht­öaika­ Tu­rus­ta on noin 7.00 ja pa­luu väl­itt­ömä­sti­ ti­lai­suu­den pääty­tty­ä. Tar­kem­mat tie­dot toi­mi­te­taan läh­emp­änä­ ti­lai­suut­ta niil­le, jot­ka ovat kul­je­tuk­seen il­moit­tau­tu­neet. 

Ter­ve­tu­loa Rau­mal­le! 

Yt. Heik­ki Nur­mi 
Heik­ki M. Nur­mi
Yri­ty­sa­sian­tun­ti­ja
Rau­man kau­pun­ki
Kau­pun­ki­ke­hi­tys
Ka­na­lin­ran­ta 3 (PL 41), 26101 Rau­ma
puh. 050 593 2658
heik­ki.nur­mi@rau­ma.fi

Fla­vo­ria In­no­va­tion Fes­ti­val -kurs­si

FFF järj­est­ää mar­ras­kuus­sa Fla­vo­ria In­no­va­tion Fes­ti­va­lin (14.11.2022 – 18.11.2022 Ais­ti­kat­ti­las­sa) jo­hon he ha­ke­vat kaik­kia kiin­nos­tu­nei­ta opis­ke­li­joi­ta mu­kaan. Kurs­siin osal­lis­tu­mi­ses­ta saa 2 op (koo­dil­la: DE­KE0127 Spe­cial To­pics in Food Scien­ces). Li­sät­iet­oj­a saa FFF:n Em­ma Si­vu­lal­ta se­kä al­la ole­vis­ta lin­keis­tä se­kä liit­teis­tä (ja jos­sain määri­n min­ul­ta­ (Os­kar Laak­so­nen) 2op:n liit­tyen). Kurs­si on kai­kil­le tie­de­kun­nan opis­ke­li­joil­le. Li­sät­iet­oa lii­te­tie­dos­tos­sa. 

Kurs­sin il­moit­tau­tu­mis­link­ki on https://kons­ta.utu.fi/De­fault.aspx?ta­bid=88&tap=13715

Ta­pah­tu­man net­ti­si­vut: https://var­si­food.utu.fi/en/in­no­va­tion-fes­ti­val/for-stu­dents/

Hie­man in­foa löyt­yy myös int­ras­ta ta­pah­tu­man koh­dal­ta https://kons­ta.utu.fi/fi-fi/Mo­re/Ca­len­dar/UTU-Ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ri/UTU-Ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ri-Sis%C3%A4si­vu/id/13715

Terv., Os­kar Laak­so­nen
Elin­tar­vi­ke­ke­hi­tyk­sen ylio­pis­ton­leh­to­ri

On­ko tuu­to­ri­si su­per­tuu­to­ri -eh­do­ta tuu­to­ria­si tun­nus­tuk­sen saa­jak­si

Su­per­tuu­to­rin tun­nis­taa sii­tä, et­tä hän an­taa uu­sil­le opis­ke­li­joil­le ai­don ja ja­ka­mat­to­man huo­mion­sa se­kä oh­jaa, kuun­te­lee ja tsemp­paa uu­sia opis­ke­li­joi­ta. Hän tu­tus­tut­taa opis­ke­li­jat ylio­pis­to­kam­puk­seen ja sen ti­loi­hin unoh­ta­mat­ta opis­ke­li­ja­ra­vin­to­loi­ta ja lii­kun­ta­paik­ko­ja. Su­per­tuu­to­ri on lämm­inh­enk­in­en opis­ke­li­jao­pas, jo­ka on läsn­ä ja tut­ust­utt­aa avu­li­aasti­ opis­ke­li­jae­läm­ään. Su­per­tuu­to­ril­ta saa tie­toa tärk­eist­ä opin­to­jak­sois­ta, di­gi­taa­li­sis­ta alus­tois­ta, opis­ke­lu­tek­nii­kois­ta ja ter­veys­pal­ve­luis­ta. Su­per­tuu­to­ri saa ai­kaan hy­vän hen­gen ryh­mäss­ään ja neu­voo uu­sia opis­ke­li­joi­ta mie­lel­lään. Su­per­tuu­to­ri moik­kaa kam­puk­sel­la myös orien­taa­tio­viik­ko­jen jälk­een ja tu­lee ky­sy­mään kuu­lu­mi­sia. 

Il­mian­na tuu­to­ri­si nyt!

Jos si­nun tuu­to­ri­si täytt­ää edel­lä mai­ni­tun ku­vauk­sen ja on toi­mi­nut esi­mer­kil­li­se­nä opas­ta­ja­na ylio­pis­to­maail­maan, il­mian­na hän­et yliop­pi­las­kun­nal­le!TYY pal­kit­see eh­do­tus­ten pe­rus­teel­la teh­täv­ässä­än an­sioi­tu­neen tuu­to­rin ja ju­lis­taa hän­et Tu­run ylio­pis­ton vuo­den 2022 Su­per­tuu­to­rik­si.

Et­sim­me myös kan­sain­väl­is­iä opis­ke­li­joi­ta oh­jan­nut­ta Kv-Su­per­tuu­to­ria.Läh­et­ä eh­do­tuk­se­si yk­sin tai yh­des­sä tuu­to­ri­ryh­mäs­i kans­sa meil­le ohei­sen lin­kin ta­kaa löyt­yv­ällä­ lo­mak­keel­la 6.11.2022 men­nes­sä. Eh­dot­ta­jan on ol­ta­va vuon­na 2022 opin­ton­sa Tu­run ylio­pis­tos­sa aloit­ta­nut.

Eh­do­ta Su­per­tuu­to­ria:  https://link.web­ro­pol­sur­veys.com/S/5931E15178F979AD

Apu­ra­ha opis­ke­li­jap­ro­jek­te­ja var­ten

Tu­run ylio­pis­to tu­kee opis­ke­li­joi­den­sa yrit­täj­ämä­istä­ toi­min­taa ja­ka­mal­la opis­ke­li­jap­ro­jek­teil­le suun­nat­tua apu­ra­haa. Apu­ra­hal­la voi­daan ra­hoit­taa pe­rus­tut­kin­to-opis­ke­li­joi­den ly­hy­tai­kai­sia pro­jek­te­ja, joi­den koh­de­ryh­män­ä ovat ylio­pis­toyh­tei­sön jäs­en­et (opis­ke­li­jat, hen­ki­lök­unt­a) tai Tu­run alueel­la asu­vat ja toi­mi­vat kan­sa­lai­set, yri­tyk­set ja or­ga­ni­saa­tiot.  Ap­ur­ah­a on suun­nat­tu toi­min­taan, jo­ka in­nos­taa, syn­nyt­tää hy­vää se­kä edis­tää hy­vin­voin­tia ja kas­vua Tu­run ylio­pis­tos­sa (mu­kaan lu­kien Po­rin ja Rau­man kam­puk­set) tai laa­jem­min Tu­run alueel­la.  Ap­ur­ah­an suu­ruus yh­tä ha­ku­kier­ros­ta koh­den on 1000 eu­roa, jo­ka voi­daan ja­kaa useam­man ha­ki­jan kes­ken. Apu­ra­han myönt­ämi­se­stä­ vas­taa Kump­pa­nuu­det ja vai­kut­ta­vuus -yk­sik­kö. Apu­ra­ha­a hae­taan sähk­öise­llä­ lo­mak­keel­la, jos­sa ha­ki­ja esit­te­lee tii­viis­ti 

 • pro­jek­tin ta­voit­teet ja en­na­koi­dut po­si­tii­vi­set vai­ku­tuk­set
 • koh­de­ryh­män
 • to­teu­tu­sa­jan se­kä bud­je­tin.

Ha­ku on au­ki 14.11.2022 as­ti! Lue li­sää ja jät­ä ha­ke­mus osoit­tees­sa https://int­ra­net.utu.fi/in­dex/yrit­ta­jyy­den-edis­ta­mi­nen/Si­vut/Apu­ra­ha-opis­ke­li­jap­ro­jek­teil­le.aspx

Li­sät­iet­oj­a:
Pau­la Peh­ko­nen,
koor­di­naat­to­ri,
pa­pehk@utu.fi

Ko­kei­le va­ra­ta ai­ka sähk­öise­sti­ opin­to­neu­von­taan!

Tu­run ylio­pis­tos­sa pi­lo­toi­daan lu­ku­vuon­na 2022–2023 sähk­öistä­ Asio-ajan­va­raus­pal­ve­lua. Sähk­öise­n va­raus­ka­len­te­rin kaut­ta voit vai­vat­to­mas­ti va­ra­ta ajan opin­to­neu­von­taan. Sähk­öise­n va­raus­ka­len­te­rin kaut­ta voit täll­ä het­kel­lä va­ra­ta neu­von­taa ja oh­jaus­ta seu­raa­vis­ta tie­de­kun­nis­ta:

 • kas­va­tus­tie­tei­den tdk (Tur­ku se­kä Rau­ma)
 • lääke­ti­ete­elli­ne­n tdk
 • ma­te­maat­tis-luon­non­tie­teel­li­nen tdk
 • tek­nil­li­nen tdk
 • yh­teis­kun­ta­tie­teel­li­nen tdk

Li­säks­i voit va­ra­ta neu­von­ta-ajan mm. SO­TE-aka­te­mian opin­toi­hin ja joi­hin­kin av­oim­en ylio­pis­to-ope­tuk­sen opin­toi­hin (oi­keus­tie­de, tek­niik­ka, ke­mia, fy­siik­ka, täht­it­ied­e) liit­tyen. Li­säks­i mu­ka­na ovat eri­kois­lääkä­ri- ja­ eri­kois­ham­mas­lääkä­rik­ou­lut­us­ten­ ohjaus­ ja neu­von­ta se­kä maa­han­muut­ta­jil­le suun­nat­tu oh­jaus­pal­ve­lu SIM­HE.Sähk­öise­n ajan­va­rauk­sen käytt­ämi­ne­n on help­poa

 • Va­raus­ka­len­te­rin käytt­ämi­ne­n ei vaa­di kir­jau­tu­mis­ta
 • Saat va­rauk­ses­ta­si sähk­öpo­sti­isi­ vah­vis­tuk­sen, jo­ka si­sält­ää ics-ka­len­te­ri­kut­sun se­kä etät­ap­aam­ist­en osal­ta etäk­ok­ousl­ink­in
 • Muis­tat­han an­taa myös pa­lau­tet­ta pil­ot­ist­a. Saat pa­lau­te­lin­kin va­raus­vah­vis­tuk­sen mu­ka­na.
 • Muis­ta pe­rua va­raus koh­das­sa ”Oma­t va­rauk­set”, jos et voi­kaan osal­lis­tua.

>> Siir­ry täst­ä ajan­va­raus­ka­len­te­riin: https://asio.utu.fi/utuav/

Edun­val­von­nan kii­to­sil­ta 17.11

Tech­ni­ca ry järj­est­ää syk­syn edun­val­von­ta­virk­ka­rit 17.11 hal­lo­pe­deil­le, ko­poil­le ja so­poil­le. Lait­ta­kaa päiv­ä ylös, li­sät­iet­oa seu­raa myöh­emm­in.

Ter­vei­sin
Tech­ni­can hal­li­tus


Tech­ni­ca ry on tek­nil­li­sen tie­de­kun­nan edun­val­von­ta­järj­est­ö, jo­ka toi­mii link­ki­nä tie­de­kun­nan hal­lin­non ja opis­ke­li­joi­den väl­ill­ä. Ta­paam­me säännö­llis­es­ti­ hal­lin­no­no­pis­ke­li­jae­dus­ta­jia se­kä järj­est­öje­n ko­po­so­po­ja.  Ko­koam­me myös ker­ran kuu­kau­des­sa tie­de­kun­nan ajan­koh­tai­sia asioi­ta in­fo­vies­tik­si. Näid­en li­säks­i tie­de­kun­taan ja opin­toi­hin liit­ty­viä uu­ti­sia voi seu­ra­ta Tech­ni­can ig:stä (@tech­ni­ca­ry) ja opit­noa­siois­sa voi ot­taa suo­raan yh­teyt­tä sähk­öpo­sti­mme­ kaut­ta tech­ni­ca@utu.fi.