Tech­ni­can mar­ras­kuun in­fo­ja

Tech­ni­can ku­lu­nut kuu­kau­si ja tie­de­kun­nan kuu­lu­mi­sia mar­ras­kuun vii­meis­ten il­to­jen ra­tok­si, so­pi­vas­ti en­nen kaik­kien ra­kas­ta­maa, ilon ja nau­ran täyt­eist­ä, jou­luis­ta luon­non­tie­tei­li­jöid­en ris­tei­lyä.

  1. Opis­ke­li­ja­jäs­ent­en ha­ku Tek­nil­li­sen tie­de­kun­nan Kou­keen toi­mi­kau­del­le 2023-2024
  2. Tech­ni­can an­sio­nau­ha & an­sioi­tu­neet 2022
  3. Au­to­maa­tio­tek­niik­ka & tie­de­kun­nan uu­ti­set
  4. Kan­dis­ti­pen­dit ja kah­vi­tus 12.12.
  5. Dip­pa- & gra­du­kah­vit & Alum­ni­toi­min­ta

Opis­ke­li­ja­jäs­ent­en ha­ku Tek­nil­li­sen tie­de­kun­nan Kou­keen toi­mi­kau­del­le 2023-2024

Tek­nil­li­sen tie­de­kun­nan pe­rus­kou­lu­tuk­sen ke­hit­täm­ist­oim­ik­unt­aan eli Kou­keen hae­taan kau­del­le 2023-2024 uu­det opis­ke­li­ja­jäs­en­et.  Opis­ke­li­ja­jäs­en­iä va­li­taan kol­me var­si­nais­ta + kol­me va­ra­jäs­ent­ä. Ha­kea voi ku­ka ta­han­sa tie­de­kun­nas­sa, tut­kin­to-oh­jel­mas­sa opis­ke­le­va opis­ke­li­ja (ei­kä hait­taa, vaik­ka et pys­tyi­si ole­maan ko­ko kaut­ta). 

Ke­hit­täm­ist­oim­ik­unn­an teh­täv­iin kuu­lu­vat pe­rus­tut­kin­to­kou­lu­tuk­seen ja sen ke­hit­täm­is­een liit­ty­vien asioi­den suun­nit­te­lu ja val­mis­te­lu. Opis­ke­li­ja­jäs­en­et pääse­vä­t vai­kut­ta­maan pa­raa­ti­pai­kal­la tie­de­kun­nan ope­tuk­seen ja sen ke­hit­täm­is­een, tut­ki­ja­kou­lu­tuk­seen, tut­ki­muk­seen tai muu­hun toi­min­taan liit­ty­vien asioi­den suun­nit­te­luun. Kou­ke ko­koon­tuu noin ker­ran kuu­kau­des­sa tai kah­des­sa. 

Tie­de­kun­nan hal­lo­pe­di­na eli hal­lin­non opis­ke­li­jae­dus­ta­ja­na pääse­t mu­kaan myös kes­kus­te­le­maan mui­den edun­val­vo­jien kans­sa ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta, vir­kis­täyt­ym­ään, tie­naa­maan opin­to­pis­tei­tä se­kä luo­maan uu­sia ver­kos­to­ja.

Ha­kuai­ka 24.11. – 8.12.2022. Ha­ku­lo­mak­keen löyt­ää täst­ä lin­kis­tä

Ky­sy­myk­set haus­ta ja pai­kas­ta: jum­lin@utu.fi, Jut­ta Lind­fors

Tech­ni­can an­sio­nau­ha & an­sioi­tu­neet 2022

Tech­ni­ca on suun­nit­tel­lut tän­ä vuon­na an­sio­nau­han. Nau­han tar­koi­tuk­se­na on pal­ki­ta ja huo­mioi­da tie­de­kun­nas­sa pit­käj­änte­ise­sti­ kou­lu­tus­po­li­tiik­kaa aja­nei­ta hen­ki­löit­ä se­kä muis­taa ja kiit­tää eri­tyi­ses­ti kil­to­jen, se­kä järj­est­öje­n ul­ko­puo­lel­la toi­mi­via, hal­lin­non eli­mis­sä työsk­ent­el­ev­iä opis­ke­li­jae­dus­ta­jia usein näk­ym­ättö­mäk­si­ jäävä­stä­ ar­vok­kaas­ta työst­ä.

Tech­ni­ca ry:n an­sio­nau­ha on 30mm le­veä yh­dis­tyk­sen vär­eiss­ä ole­va nau­ha. An­sio­nau­ha voi­daan myönt­ää sel­lai­sel­le tek­nil­li­sen tie­de­kun­nan opis­ke­li­jal­le tai muul­le ta­hol­le, jo­ka on toi­min­nal­laan ede­saut­ta­nut tek­nil­li­sen tie­de­kun­nan opis­ke­li­joi­den ta­voit­tei­ta tai toi­min­taa. Nau­han myönt­ämi­se­stä­ päättä­ä Tech­ni­ca ry:n hal­li­tus kuul­tuaan jäs­en­ist­öään. 

Nau­haa käyt­et­ään ti­lai­suuk­sis­sa, jos­sa on käyt­össä­ aka­tee­mi­set kun­nia­mer­kit. Tän­ä vuon­na merk­kioh­je­sääntö­ä ei ole vie­lä kir­joi­tet­tu, jo­ten an­sio­nau­haa jaet­tiin enem­män kuin tul­laan jat­kos­sa ja­ka­maan. (Jat­kos­sa nau­haa jae­taan luul­ta­vas­ti noin 0-5 kpl / vuo­si.) Tän­ä vuon­na ha­lut­tiin muis­taa eri­tyi­ses­ti vuon­na 2021 pan­de­miai­kaan toi­mi­nei­ta hal­lo­pe­de­ja ja so­po­ja se­kä ny­kyi­siä ko­po­ja ak­tii­vi­ses­ta vuo­des­ta. 

An­sio­nau­han saa­jat 2022: 

Hal­lo­pe­dit (hal­lin­non opis­ke­li­jae­dus­ta­jat): 

Ta­ru Toi­vo­nen, Ant­ti Kan­kai­nen, Lau­ri Ora­va, Art­tu Hut­tu­nen, Os­mo Ja­lo­nen, Sam­ul­i Pyy­töv­aar­a, Mii­ka Pel­to­ta­lo 

Näm­ä hen­ki­löt ovat toi­mi­neet (useam­man­kin vuo­den ajan) vas­ta­voi­ma­na tie­de­kun­nal­le useis­sa eri toi­mie­li­mis­sä ja tuo­neet roh­keas­ti opis­ke­li­joi­den näk­öku­lma­a esiin päätö­ksen­teo­ssa. Hei­dän työns­ä on osit­tain jääny­t kil­to­jen ja järj­est­öje­n ul­ko­puo­lel­la, jo­ten sen määrä­ä tai mer­ki­tys­tä on toi­si­naan vai­kea ha­vai­ta. To­sia­sia on kui­ten­kin, et­tä tie­de­kun­nan joh­to­kun­nas­sa, joh­to­ryh­mäss­ä se­kä Kou­kes­sa opis­ke­li­jat vai­kut­ta­vat sii­hen, mil­lais­ta opis­ke­lu ja tut­ki­mus nyt se­kä tu­le­vai­suu­des­sa on. He edus­ta­vat tie­de­kun­nas­sa kaik­kia opis­ke­li­joi­ta ja hei­dän ääne­nsä­ vai­kut­ta­vat kaik­keen tie­de­kun­nan toi­min­taan. 

Kou­lu­tus­po­liit­ti­set vas­taa­vat:

Ven­la Us­ka­li (Di­git ry), Ka­ta­rii­na Moi­la­nen (As­te­ris­ki ry), Tii­tus Han­nu­la (Mac­hi­na ry), Jas­min Kar­lund (Nuc­leus ry), Miao Kor­pe­lai­nen (Nuc­leus ry), Tiia Sii­vo­la (Tyk ry), Ro­sa Ok­sa­la (Ada­mas ry) 

Pääti­mme­ pal­ki­ta myös järj­est­öissä­ ja kil­lois­sa toi­mi­neet kou­lu­tus­po­liit­ti­set vas­taa­vat Tech­ni­can an­sio­nau­hal­la. Kii­tämm­e ak­tii­vi­ses­ta kes­kus­te­lus­ta se­kä osal­lis­tu­mi­ses­ta Tech­ni­can ko­kouk­siin ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na. Tie­de­kun­tam­me on yhä suh­teel­li­sen nuo­ri, sa­ma­ten tie­de­kun­ta­järj­est­ö Tech­ni­ca, ja mo­lem­mat ha­ke­vat yhä paik­kaan­sa va­kiin­nut­taen toi­min­ta­ta­po­jaan. Il­man ak­tii­vi­sia opin­to­vas­taa­via, jot­ka jak­sa­vat ke­hit­tää kou­lu­tus­ta, puut­tua epäk­oht­iin se­kä vai­kut­ta­vat lai­tok­sis­saan, ei meil­lä oli­si ke­tään aja­mas­sa eteen­päin tai puo­lus­ta­mas­sa opis­ke­li­joi­den oi­keuk­sia. Käytt­äkä­ä lop­pu­vuo­si uu­siin ideoi­hin ja ker­to­kaa roh­keas­ti mie­li­pi­teen­ne hen­ki­lök­unn­all­e, ko­pioi­kaa toi­sil­tan­ne hy­viä mal­le­ja ja vie­kää nii­tä eteen­päin. 

So­siaa­li­po­liit­ti­set vas­taa­vat: 

Lin­da Broe­re, Ni­na Ju­dén 

Kou­lu­tus­po­li­tii­kan li­säks­i edun­val­von­taan kuu­luu olen­nai­ses­ti so­siaa­li­po­li­tiik­ka eli opis­ke­li­joi­den ko­ko­nais­val­tai­seen hy­vin­voin­tiin se­kä opis­ke­li­ja- ja työel­ämä­än liit­ty­vä edun­val­von­ta. On tärk­eää, et­tä meil­lä toi­min­nas­sa mu­ka­na hen­ki­löit­ä, jot­ka tie­täv­ät mm. Opis­ke­li­jae­läm­än muu­tok­sis­ta liit­tyen vaik­ka­pa tu­ki- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin tai hen­ki­löit­ä, jot­ka järj­est­ävä­t opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­tia tu­ke­via ta­pah­tu­mia. Pääti­mme­ki­n kan­nus­taa myös so­po­jen toi­min­taa pal­kit­se­mal­la kak­si hen­ki­löä Tech­ni­can an­sio­nau­hal­la, jot­ka ovat toi­mi­neet eri­tyi­sen han­ka­li­na pan­de­mia-ai­koi­na.

Tech­ni­ca on­nit­te­lee kaik­kia nau­han saa­nei­ta. Ky­sy­myk­siä an­sio­nau­has­ta voi esit­tää osoit­tee­seen tehc­ni­ca@utu.fi.

Au­to­maa­tio­tek­niik­ka & tie­de­kun­nan uu­ti­set

Syk­syl­lä 2023 aloit­taa uu­si tek­nii­kan tut­kin­to-oh­jel­ma, au­to­maa­tio­tek­niik­ka. Pääse­t lu­ke­maan uu­des­ta ai­nees­ta li­sää täältä­: https://opin­to­pol­ku.fi/kon­fo/fi/to­teu­tus/1.2.246.562.17.00000000000000009435

Kiin­tiö tu­lee ole­maan al­kuun noin 30, ja dip­lo­mi-vai­he ei ala ol­len­kaan, en­nen kuin näm­ä 30 ovat suo­rit­ta­neet kan­di­daa­tin­tut­kiel­man. Dip­lo­mi­vai­hee­seen pääse­e se­kä se­kä au­to­maa­tio­tek­nii­kan, ko­ne­tek­nii­kan et­tä tie­to­tek­nii­kan kan­din kaut­ta.

Uu­del­le lin­jal­le et­si­tään tuu­to­rei­ta vuo­den alus­sa.

Li­sää tie­de­kun­nan ajan­koh­tai­sia uu­ti­sia: https://int­ra­net.utu.fi/fi/yk­si­kot/tech/Si­vut/de­fault.aspx

Kan­dis­ti­pen­dit ja kah­vi­tus 9.12.

Kol­mes­sa vuo­des­sa kan­di­daa­tin­tut­kiel­man suo­rit­ta­neil­le, ke­väällä­ 2022 val­mis­tu­neil­le kan­deil­le, jae­taan 300 e ar­voi­set sti­pen­dit ja järj­est­et­ään kah­vi­tus­ti­lai­suus kak­kui­neen 9.12 klo 14:30. Muist­ak­aa käyd­ä hy­väks­ym­ässä­ Mep­co-järj­est­elm­ässä­ sti­pen­di.

On­nea kai­kil­le uu­sil­le kan­deil­le!

Dip­pa- & gra­du­kah­vit & alum­ni­toi­min­ta

Tiis­tai­na  22.11 järj­est­ett­iin tie­de­kun­nan en­sim­mäis­et dip­pa- & gra­du­kah­vit. Kii­tos kai­kil­le osal­lis­tu­neil­le, pai­kal­la oli mu­ka­vas­ti po­ruk­kaa. Jat­kos­sa vas­taa­via järj­est­et­ään al­kuun ker­ran pe­rio­dis­sa.

Tie­de­kun­nan alum­ni­toi­min­ta on start­tai­le­mas­sa ja hel­mi­kuus­sa järj­est­et­ään en­sim­mäis­et sit­sit kai­kil­le alum­neil­le ja van­hem­mil­le opis­ke­li­joil­le (alus­ta­vas­ti 17.2). 

Mar­ras­kuun ter­vei­sin

Tech­ni­can hal­li­tus