Maa­lis­kuun Tech­ni­can ter­vei­set 

Muis­tu­tus: Tek­nil­li­nen tie­de­kun­ta ja­kaa kan­di­daa­tin tut­kin­non ta­voi­tea­jas­sa suo­rit­ta­neil­le 300 e sti­pen­din

Näin ke­vään kor­vil­la mo­ni työst­ää kan­di­daa­tin tut­kiel­mia ja kan­din vii­mei­siä opin­to­ja. Jos mo­ti­vaa­tio uh­kaa lop­pua, niin hei­te­tään muis­tu­tuk­se­na pork­ka­nan: tek­nil­li­nen tie­de­kun­ta ja­kaa vuo­sit­tain 300 e sti­pen­din KAI­KIL­LE suo­men­kie­li­sen kan­di­daa­tin tut­kin­non ta­voi­tea­jas­sa suo­rit­ta­neil­le (tie­tyin eh­doin, kts. link­ki al­la). 

Li­sät­iet­oa ai­hees­ta:

https://int­ra­net.utu.fi/fi/yk­si­kot/tech/opis­ke­lu/sti­pen­dit-ja-apu­ra­hat/Si­vut/de­fault.aspx

Tu­run ylio­pis­tol­le tuo­tan­to­ta­lou­den kou­lu­tus­vas­tuu

Tu­run ylio­pis­tol­le myönn­ett­iin 28.2.2023 tuo­tan­to­ta­lou­den kou­lu­tus­vas­tuu. Kou­lu­tu­soh­jel­ma ra­ken­tuu eri­tyi­ses­ti tek­nil­li­sen tie­de­kun­nan ja Tu­run kaup­pa­kor­kea­kou­lun osaa­mi­sel­le. 

Kou­lu­tu­soh­jel­man en­sim­mäis­et opis­ke­li­jat aloit­ta­vat syk­syl­lä 2024.

Lue li­sää ai­hees­ta:

https://int­ra­net.utu.fi/fi/ajan­koh­tais­ta/uu­ti­set/Si­vut/tu­run-ylio­pis­tol­le-tuo­tan­to­ta­lou­den-kou­lu­tus­vas­tuu.aspx

https://int­ra­net.utu.fi/fi/ajan­koh­tais­ta/uu­ti­set/Si­vut/hal­li­tuk­sen-ko­kous-23-9-2022.aspx

Au­to­maa­tio­tek­nii­kan kou­lu­tu­soh­jel­ma al­kaa syk­syl­lä 2023

Uu­sis­ta alois­ta pu­hee­nol­len, au­to­maa­tio­tek­nii­kan kou­lu­tus (tek­nii­kan kan­di­daat­ti ja dip­lo­mi-in­si­nööri­ 3 v + 2 v) al­kaa en­si syk­syl­lä. Si­sääno­tto­ on 30 opis­ke­li­jaa. 

Li­sät­iet­oj­a kou­lu­tuk­ses­ta voi lu­kais­ta:

https://opin­to­pol­ku.fi/kon­fo/fi/to­teu­tus/1.2.246.562.17.00000000000000009435

Hyb­ri­diaa­nin il­meuu­dis­tus Prof­fan kel­la­ris­sa 6.4. 

Hyb­ri­diaa­ni, Tech­ni­ca ja Hyb­ri­di Tur­ku ko­koon­tu­vat yh­des­sä miet­ti­mään edus­ta­jis­to­ryh­män il­meuu­dis­tus­ta tors­tai­na 6.4. klo 17 läht­ien. 

Hyb­ri­diaa­ni on ma­te­maat­tis-luon­non­tie­teel­li­sen ja tek­nil­li­sen tie­de­kun­nan se­kä bio­lääke­ti­ete­en edus­ta­jis­to­ryh­mä. Tie­de­kun­tien ha­jau­tues­sa myös Hyb­ri­diaa­ni ko­kee kas­vo­jen ko­ho­tuk­sen. 

Tu­le mu­kaan kek­si­mään kan­sam­me uu­si ni­mi, vär­it se­kä lo­go Hyb­ri­daa­nil­le. Täm­ä on oi­va mah­dol­li­suus tu­le­vien eda­rei­den päästä­ vai­kut­ta­maan ryh­män il­mee­seen. Tai tu­le vaik­ka vaan pa­ril­le is­tus­ke­le­maan ja naut­ti­maan seu­ras­ta! 

Mi­tä? Hyb­ri­diaa­nin il­meuu­dis­tus

Mis­sä? Prof­fan kel­la­ri

Mil­loin? 6.3. Klo 17-20

Mik­si? Kos­ka Hyb­ri­diaa­nia täyt­yy päiv­itt­ää!

Koot­tu­ja nos­to­ja TYYl­tä ja Int­ra­ne­tis­tä:

Voit ääne­stä­ä edus­kun­ta­vaa­leis­sa en­nak­koon Na­tu­ras­sa 22.-28.3.

Na­tu­ran au­las­sa on edus­kun­ta­vaa­lien en­nak­koääne­sty­spi­ste­ 22.-28.3. 
Ääne­sty­spi­ste­ on avoin­na:
ma-pe klo 9-20
la klo 10-18
su klo 11-18

Opis­ke­li­ja – vas­taa ky­se­lyyn alum­ni­toi­min­nas­ta!

Tu­run ylio­pis­to ha­luaa ke­hit­tää alum­ni­toi­min­taa, ja ha­luaa kuul­la opis­ke­li­joi­den mie­li­pi­tei­tä. Vas­taa siis ky­se­lyym­me ja osal­lis­tu ke­hit­täm­is­een 7.4. men­nes­sä. 

https://link.web­ro­pol­sur­veys.com/S/EFF8B9C535DA8A44

Opis­ke­li­ja: vas­taa ky­se­lyyn opin­nois­ta ja hy­vin­voin­nis­ta

Hei opis­ke­li­ja! Pan­de­mian jälk­een on pa­lat­tu jäll­een kam­puk­sil­le. Mi­ten opin­to­si ovat su­ju­neet? Mi­ten olet jak­sa­nut? Kuin­ka hy­vin olet pys­ty­nyt pa­lau­tu­maan?

Olem­me sel­vit­täm­ässä­ si­tä, mi­ten pan­de­mian ai­heut­ta­ma poik­keu­sai­ka ja sen jälk­ein­en siir­ty­mä ta­kai­sin kam­puk­sel­le on vai­kut­ta­nut opis­ke­li­joi­dem­me opin­toi­hin ja hy­vin­voin­tiin vuo­sien 2020–2023 ai­ka­na. Tie­toa tul­laan hyöd­ynt­ämä­än opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­nin seu­ran­nas­sa ja edis­täm­is­ess­ä.

Tut­ki­muk­sen en­sim­mäin­en osa on to­teu­tet­tu ke­väällä­ 2020, toi­nen vuo­den­vaih­tees­sa 2020–2021 ja kol­mas ke­väällä­ 2021, jo­ten olet saat­ta­nut vas­ta­ta ky­se­lyyn jo sil­loin. Toi­vom­me vas­tauk­sia se­kä aiem­min osal­lis­tu­neil­ta et­tä uu­sil­ta vas­taa­jil­ta.

Voit osal­lis­tua tut­ki­muk­seen vas­taa­mal­la lin­kin päästä­ löyt­yv­ään ky­se­lyyn. Vas­taa­mi­nen vie vain noin 10 mi­nuut­tia. Jo­kai­nen vas­taus on tärk­eä!

Ja hei, yh­teys­tie­ton­sa jätt­äne­ide­n kes­ken ar­vo­taan 10 kpl lef­fa­lah­ja­kort­te­ja! 🙂

Kii­tos ja oi­kein hy­vää ke­vätt­ä!

Link­ki ky­se­lyyn: https://ti­nyurl.com/hy­ky23
Lo­ma­ke on avoin­na 15.4.2023 as­ti.

Pro­fes­so­ri Mark­ku Nie­mi­vir­ta & tii­mi

Li­sät­iet­oj­a: mark­ku.nie­mi­vir­ta@uef.fi