Tech­ni­can huh­ti­kuu

Ter­ve­tu­loa tek­nil­li­sen tie­de­kun­nan Wap­pu­si­mal­le tors­tai­na 27.4. klo 13.00!

Tek­nil­li­nen tie­de­kun­ta tar­joi­lee si­maa ja munk­ke­ja tie­de­kun­nan opis­ke­li­joil­le ja työnt­ek­ij­öille­ Ago­ran au­las­sa tors­tai­na 27.4. klo 13.00.

Tu­le mu­kaan Wap­pu­si­mal­le ter­veh­ti­mään ope­tus­hen­ki­lök­unt­aa ja opis­ke­lu­ka­ve­rei­ta ren­nos­sa tun­nel­mas­sa. 

Tek­nil­li­sen tie­de­kun­nan vuo­den opet­ta­ja

Tech­ni­ca ry on pal­kit­se­mas­sa vuo­den opet­ta­jaa tek­nil­li­ses­tä tie­de­kun­nas­ta. Jo­kai­nen tek­nil­li­sen tie­de­kun­nan opis­ke­li­ja pääse­e eh­dot­ta­maan voit­ta­ja­kan­di­taat­tiaan tie­de­kun­nan opet­ta­jis­ta. Käy ääne­stä­mäs­sä: https://ti­nyurl.com/tek­nil­li­sen­vuo­de­no­pet­ta­ja

Tie­dätk­ö siis jon­kun, jo­ka on ope­tuk­ses­saan nähn­yt eri­tyis­tä vai­vaa tai on­ko juu­ri si­nun opet­ta­ja­si tun­nus­tuk­sen ar­voi­nen? Opet­ta­ja on saat­ta­nut teh­dä si­nuun vai­ku­tuk­sen hie­noil­la dioil­laan, osaa vääntä­ä vai­kei­ta­kin kon­sep­te­ja rau­ta­lan­gas­ta tai an­sait­see mie­les­täs­i muu­ten vain ar­vos­tus­ta. 

Voit eh­dot­taa tie­de­kun­nan pro­fes­so­re­ja, luen­noit­si­joi­ta, de­mon ve­täj­iä se­kä mui­ta ope­tus­hen­ki­lök­unt­aan kuu­lu­via jäs­en­iä.

Eh­do­tus­ten vas­taa­not­ta­mi­sen lo­put­tua Tech­ni­ca ry:n hal­li­tus pyy­tää eh­dok­kais­ta kom­men­tit tek­nil­li­sen tie­de­kun­nan ai­ne­järj­est­öiltä­ ja va­lit­see vuo­den opet­ta­jan. Vuo­den opet­ta­ja tul­laan pal­kit­se­maan ke­säll­ä tie­de­kun­nan ke­säp­äivi­llä­.

Kiin­ni­tämm­e eri­tyi­ses­ti va­lin­nas­sam­me huo­mio­ta: 

1. Pe­da­go­gi­nen osaa­mi­nen

2. Opis­ke­li­joi­den an­ta­ma pa­lau­te

3. Tut­ki­mus- ja ke­hi­tys­toi­min­ta

4. Ope­tuk­sen laa­tu

5. Ak­tii­vi­suus ja si­tou­tu­mi­nen

Eh­do­tuk­sia ote­taan vas­taan 15. tou­ko­kuu­ta as­ti. Ääne­stä­mää­n pääse­t täältä­: https://ti­nyurl.com/tek­nil­li­sen­vuo­de­no­pet­ta­ja

Li­sät­iet­oj­a saat Tech­ni­ca ry:n hal­li­tuk­sel­ta.

tech­ni­ca@utu.fi

Hyb­ri­diaa­nin, Tech­ni­can ja Hyb­ri­din Eda­ri­löyl­yt 

Olet­ko ai­na ha­lun­nut ol­la mu­ka­na opis­ke­li­jae­dun­val­von­nas­sa? Kiin­nos­taa­ko TYYn toi­min­ta? Tai olet­ko vain sau­nan ja hy­vän seu­ran ys­täv­ä? 

Näit­ä kaik­kia löyt­yy Hyb­ri­diaa­nin, Hyb­ri­din ja Tech­ni­can Eda­ri­löyl­yist­ä ti 9.5. klo 18! Tu­le mu­kaan TYYn sau­nal­le hen­gai­le­maan, sau­no­maan ja ju­tus­te­le­maan edun­val­von­nas­ta. Eda­ri­löyl­yiss­ä jul­kis­te­taan myös Hyb­ri­diaa­nin uu­si il­me! 

Ota mu­kaa­si siis sau­na­ka­mat, mu­ka­va sau­na­juo­ma ja polt­ta­vim­mat kys­sär­it edus­ta­jis­to­ryh­mäl­äisi­lle­. Voit myös tul­la vain le­puut­ta­maan jal­ko­ja ja naut­ti­maan pie­nes­tä pur­ta­vas­ta. 

TL;DR: 

Mi­tä: Hyb­ri­diaa­nin, Tech­ni­can ja Hyb­ri­din Eda­ri­löyl­yt 

Mil­loin: ti 9.5. klo 18 

Mis­sä: TYYn sau­nal­la 

Mi­tä päälle­: sau­na­ka­mat ja haa­la­rit, tai mi­tä vaan 

Mik­si: Kos­ka ka­ve­rei­ta, edun­val­von­taa ja sau­naa! 

Tek­nil­li­nen tie­de­kun­ta järj­est­ää opis­ke­li­joil­le Dip­pa- ja gra­du­kah­vit jäll­een 10.5.2023

Tökk­iik­ö dip­pa/gra­du? On­ko hom­ma niin ju­mis­sa tai kes­ken, et­tet saa mi­tään ai­kai­sek­si? On­ko kir­joit­ta­mi­nen mil­tei mah­do­ton­ta? Ei hät­ää, sii­hen on rat­kai­su!

Tu­le mu­kaan tek­nil­li­sen tie­de­kun­nan dip­pa/gra­du­kah­veil­le va­paut­ta­maan ju­mi­si 10.5.2023 Ago­ran 4. ker­rok­sen Mänt­y/Honk­a -ko­kous­ti­laan klo 16:30-18:30.

Ta­pah­tu­maan ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki opis­ke­li­jat, jot­ka ha­lua­vat työst­ää yh­des­sä dip­lo­mi­työt­ä, gra­dua, väikk­äri­ä tai vaik­ka­pa kan­dia. Pai­kan päällä­ on myös tie­de­kun­nan hen­ki­lök­unt­aa tar­joa­mas­sa tu­kea si­tä tar­vit­se­vil­le. Li­säks­i tar­jol­la on pien­tä pur­ta­vaa se­kä tie­ten­kin kah­via ja tee­tä.

Tar­koi­tus on tar­jo­ta opis­ke­li­joil­le mah­dol­li­suus saa­da tu­kea kir­joi­tusp­ro­jek­tiin. Ta­pah­tu­mas­sa voi ja­kaa ko­ke­muk­siaan mui­den pai­kal­la ole­vien opis­ke­li­joi­den tai oh­jaa­jien kans­sa tai mui­den in­nos­ta­ma­na työst­ää omaa lop­pu­työt­ään. 

Ruo­ka­tar­joi­lun vuok­si ta­pah­tu­maan on en­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen (il­moit­tau­du 5.5. men­nes­sä): https://kons­ta.utu.fi/De­fault.aspx?ta­bid=88&tap=15255

Mi­tä: Dip­pa/Gra­du­kah­vit

Ke­nel­le: Opis­ke­li­joil­le, joil­la on jo­kin lop­pu­työ kes­ken

Mil­loin: 10.5. klo 16:30-18:30

Mis­sä: Ago­ran 4. ker­ros, neu­vot­te­lu­ti­la Mänt­y/Honk­a

Rek­ryn työel­ämä­pal­kin­to­ ai­ne­järj­est­öille­

Rek­ry aloit­taa vuo­sit­tai­sen työel­ämä­pal­kin­non­ ja­ka­mi­sen ai­ne­järj­est­öille­. 600 eu­ron kan­nus­tus­pal­kin­to jae­taan yh­del­le an­sio­kas­ta työel­ämä­toi­min­taa­ lu­ku­vuon­na 2022-2023 järj­est­äne­elle­ ai­ne­järj­est­ölle­.

Pal­kin­toa voi ha­kea 30.4. as­ti eril­li­sel­lä ha­ku­lo­mak­keel­la (lue li­sää Int­ra­ne­tis­tä). Pal­kin­non saa­jan va­lin­nas­sa pai­no­te­taan työel­ämä­toi­min­nan­ hyöd­yll­is­yytt­ä opis­ke­li­joil­le se­kä opis­ke­li­joi­den saa­mis­ta mu­kaan toi­min­taan. Kai­kil­le ha­ki­joil­le il­moi­te­taan päätö­kses­tä­ 3.5. men­nes­sä. Kan­nus­tus­pal­kin­to on ai­ne­järj­est­ölle­ ve­ro­ton­ta tu­loa. Pal­kin­to mak­se­taan tou­ko­kuun 2023 ai­ka­na.

Huom. Tie­de­kun­ta­järj­est­öt voi­vat ha­kea pal­kin­toa vain, jos tie­de­kun­nas­sa ei ole lain­kaan ai­ne­järj­est­öjä­.

Lue li­sää Int­ra­ne­tis­tä:

https://int­ra­net.utu.fi/fi/ajan­koh­tais­ta/uu­ti­set/Si­vut/Ai­nej%C3%A4rjest%C3%B6toi­mi­ja-Hae-600-eu­ron-pal­kin­toa-an­siok­kaas­ta-ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4toi­min­nas­ta.aspx

Ylio­pis­to on päiv­itt­äny­t oh­jeis­tus­taan vilp­pi­ta­paus­ten va­ral­le

Uu­sia me­net­te­lyoh­jei­ta ale­taan so­vel­taa 1.8.2023 al­kaen ja ne on päiv­it­ett­y ylio­pis­ton verk­ko­si­vuil­le.

Lue li­sää ai­hees­ta:
https://www.tyy.fi/fi/no­de/12129

https://www.utu.fi/si­tes/de­fault/fi­les/pub­lic%3A//me­dia/fi­le/Tu­run%20ylio­pis­ton%20me­net­te­lyoh­jeet%20vilp­pi­ta­paus­ten%20va­ral­le.pdf