Tech­ni­can hel­mi­kuu

Hel­mi­kuun Tech­ni­can ter­vei­set

  1. Tuu­to­ri­ha­ku
  2. KV-tuu­to­ri­ha­ku
  3. Hae ylio­pis­to­kol­le­gioon
  4. Muu­tos­neu­vot­te­lu­jen vai­ku­tuk­set tek­nil­li­seen tie­de­kun­taan

Tuu­to­ri­ha­ku

Hae opis­ke­li­ja­tuu­to­rik­si!

Opis­ke­li­ja­tuu­to­ri on uu­sil­le opis­ke­li­joil­le tärk­eä tu­ki opin­to­jen su­ju­van ja mu­ka­van alun var­mis­ta­mi­sen kan­nal­ta. Tuu­to­ri­na saat mo­nel­la ta­val­la pal­kit­se­van ja ar­vok­kaan ko­ke­muk­sen se­kä opin­to­pis­tei­tä ja ra­hal­li­sen kor­vauk­sen.

Lin­kis­tä löyt­yy li­sät­iet­oa tuu­to­roin­nis­ta ja tek­nil­li­sen tie­de­kun­nan tuu­to­ri­ha­ku­lo­ma­ke: https://int­ra­net.utu.fi/fi/yk­si­kot/tech/opis­ke­lu/opis­ke­li­ja­tuu­to­roin­ti/Si­vut/de­fault.aspx

KV-tuu­to­ri­ha­ku

Ha­luat­ko ko­ti­kan­sain­väl­ist­yä ja ta­va­ta ih­mi­siä eri mais­ta? Hae kan­sain­väl­is­eks­i tuu­to­rik­si Tu­run ylio­pis­toon saa­pu­val­le vaih­to-opis­ke­li­jal­le! 

Syk­syl­lä Tu­run ylio­pis­toon saa­puu noin 300 uut­ta vaih­to-opis­ke­li­jaa eri puo­lil­ta maail­maa. Kan­sain­väl­is­en vaih­to-opis­ke­li­jan tuu­to­rin teh­täv­änä­ on aut­taa Tur­kuun saa­pu­nut­ta vaih­to-opis­ke­li­jaa al­ku­vai­heen käyt­ännö­n asioi­den hoi­ta­mi­ses­sa se­kä tu­tus­tut­taa opis­ke­li­jaa opis­ke­luym­pär­ist­öön, opis­ke­li­jae­läm­ään ja suo­ma­lai­seen kult­tuu­riin. Saat kan­sain­väl­ist­ä ko­ke­mus­ta ja ys­täv­iä ym­pär­i maail­maa, kie­li­tai­to­si kart­tuu, opit uut­ta omas­ta ylio­pis­tos­ta­si, Tu­rus­ta ja suo­ma­lai­suu­des­ta kuin myös pal­jon eri­lai­sis­ta kult­tuu­reis­ta ja opis­ke­li­jae­läm­ästä­ ul­ko­mail­la. Tuu­to­rit saa­vat työp­an­oks­est­aan myös pie­nen ra­hal­li­sen kor­vauk­sen.

Jo­kai­nen kv-tuu­to­ri saa pien­ryh­män vaih­to-opis­ke­li­joi­ta Tu­run ylio­pis­ton ul­ko­mai­sis­ta yh­teis­työyl­iop­ist­oist­a. Suu­rin osa vaih­to-opis­ke­li­jois­ta saa­puu elo­kuun puo­len­väl­in jälk­een ja oli­si­kin hy­vä, jos oli­sit käyt­ett­ävi­ssä­ tuu­to­ri­na täst­ä eteen­päin. Uu­sien kv-tuu­to­rien kou­lu­tus pi­de­tään 26.4.2023.

Ly­hyen ha­ku­lo­mak­keen löyd­ät osoit­tees­ta: https://link.web­ro­pol.com/s/kv-vaih­ta­ri­tuu­tor­ha­ku23-24. Ha­ku­lo­ma­ke on au­ki 28.2.2023 as­ti. Il­moi­tam­me va­li­tuil­le tuu­to­reil­le maa­lis­kuun ai­ka­na.

Kaik­ki opis­ke­li­jat ovat lämp­im­ästi­ ter­ve­tul­lei­ta mu­kaan kv-vaih­ta­ri­tuu­to­ri­toi­min­taan! 😊

Li­sät­iet­oa kv-tuu­to­roin­nis­ta löyd­ät int­ra­ne­tis­tä Vaih­to-opis­ke­li­jan tuu­to­roin­ti (utu.fi) se­kä ky­sy­mäll­ä kv-liik­ku­vuus­tii­mil­tä osoit­tees­ta in­co­ming@utu.fi.

Hae ylio­pis­to­kol­le­gioon

Tu­run ylio­pis­ton kol­le­gioon hae­taan yh­tä va­ra­jäs­ent­ä 31.12.2023 päätty­vä­lle­ kau­del­le. Tu­run ylio­pis­ton ylio­pis­to­kol­le­gioon kuu­luu 30 jäs­ent­ä, joil­la on hen­ki­lök­oht­ais­et va­ra­jäs­en­et. Jäs­en­ist­ä 10 edus­taa opis­ke­li­joi­ta. 

Opis­ke­li­ja­jäs­en­en ha­ku al­kaa kes­ki­viik­ko­na 22.2.2023. Eh­dok­kaak­si aset­tu­mi­nen ta­pah­tuu täytt­ämä­llä­ TYYn verk­ko­si­vuil­ta löyt­yv­ä sähk­öine­n lo­ma­ke (www.tyy.fi) maa­nan­tai­hin 6.3.2023 klo 23.59 men­nes­sä.

Lue li­sää

Täyt­ä ha­ke­mus ylio­pis­ton­kol­le­gioon

Muu­tos­neu­vot­te­lu­jen vai­ku­tuk­set tek­nil­li­seen tie­de­kun­taan

Muu­tos­neu­vot­te­lut tu­li­vat päätö­ksee­n 10.2.2023 ja Ylio­pis­ton hal­li­tus päätti­ ko­kouk­ses­saan 14.2.2023 toi­men­pi­teis­tä, joil­la edis­te­tään Tu­run ylio­pis­ton ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­soh­jel­maa. Päätty­ne­ide­n muu­tos­neu­vot­te­lui­den ei pi­täis­i vai­kut­taa tek­nil­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa ope­tuk­sen järj­est­ämi­se­en. 

Suo­raan tek­nil­lis­tä tie­de­kun­taa kos­ke­vat päätö­kset­ oli­vat:

  • Na­mi­bian kam­puk­sen toi­min­to­jen lak­kaut­ta­mi­nen 1.10.2024 lu­kien
  • Ti­laoh­jel­man käynn­ist­ämi­ne­n, jon­ka ta­voit­tee­na on väh­ent­ää ylio­pis­ton käyt­össä­ ole­via ko­ko­nais­ne­liöit­ä 10 %:lla eli noin 20 000 m2:llä.

Li­sät­iet­oa ai­hees­ta:

https://int­ra­net.utu.fi/fi/ajan­koh­tais­ta/uu­ti­set/Si­vut/tu­run-ylio­pis­ton-hal­li­tus-paat­ti-saas­tois­ta-ja-li­sa­tu­lo­jen-hank­ki­mi­ses­ta.aspx