Tech­ni­can tam­mi­kuun in­fo­vies­ti

Läh­et­ämme­ kuu­kau­sit­tain koo­tun pa­ke­tin Tech­ni­can ja tie­de­kun­nan kuu­lu­mi­sia. Al­ta löyt­yy vuo­den en­sim­mäin­en pa­ket­ti.

 1. Tech­ni­can hal­li­tus 2023 on järj­est­äyty­ny­t
 2. Alum­ni­sit­sit
 3. Muis­ta mak­saa kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­jan ter­vey­den­hoi­to­mak­su Ke­lal­le 31.1. men­nes­sä
 4. Opin­to­tuen muu­tok­set ja ko­ro­tuk­set vuon­na 2023
 5. Tek­nii­kan alo­jen ke­sät­yöpa­ikko­ja­ tar­jol­la tie­de­kun­nan rek­ry­si­vul­la
 6. TEK/TFiF Lääke­ke­hi­ty­s Tur­kuun 2.2.2023 -ti­lai­suus

Tech­ni­can hal­li­tus 2023 on järj­est­äyty­ny­t

Vuo­den li­säks­i myös Tech­ni­ca:n hal­li­tus on vaih­tu­nut! Al­la täm­än vuo­den toi­mi­jat.

Hal­li­tuk­sen pes­tit ja­kau­tu­vat seu­raa­vas­ti:

Pu­heen­joh­ta­ja, Ka­ta­rii­na Moi­la­nen

Va­ra­pu­heen­joh­ta­ja, Kat­rii­na Mc Cor­mick

Ta­lou­den­hoi­ta­ja, El­li­noo­ra Koi­vu­la

Sih­tee­ri, Jan­ne Ran­ne

Kou­lu­tus- ja so­siaa­li­po­liit­ti­nen vas­taa­va, Jas­min Tou­ko­nie­mi

Yri­ty­syh­teis­työv­ast­aav­a, Ven­la Us­ka­li

Tuu­to­ri­vas­taa­va, Alek­si-Ila­ri Pel­ko­nen

Alum­ni­sit­sit

Ter­ve­tu­loa Tu­run ylio­pis­ton tek­nil­li­sen tie­de­kun­nan alum­ni­sit­seil­le ta­paa­maan van­ho­ja ja uu­sia tie­teen­har­joit­ta­jia! Sit­sit järj­est­et­ään 17.2.2023 klo 18:00 – 22:00 ylio­pis­ton Ago­ra-ra­ken­nuk­sen ra­vin­to­la Ga­li­leis­sa (Ve­si­lin­nan­tie 3, 20500 Tur­ku). Täm­ä aka­tee­mi­nen pöyt­äju­hla­ on suun­nat­tu kai­kil­le tek­nil­li­sen tie­de­kun­nan alum­neil­le ja alum­ni­mie­li­sil­le, se­kä tie­de­kun­nan hen­ki­lök­unn­all­e. Pu­ku­koo­di­na sit­seil­lä toi­mii smart ca­sual. Sit­seil­lä ei ole juo­ma­myyn­tiä, mut­ta voit tuo­da omat li­säv­irv­oikk­ees­i mu­ka­na­si. Seu­rus­te­lu ei suin­kaan lo­pu he­ti, vaan jat­ko­ja siir­rym­me viet­täm­ään läh­ist­öllä­ si­jait­se­vaan Bar Bryg­geen (Reh­to­rin­pel­lon­ka­tu 4A, 20500 Tur­ku) klo 22:00 – 02:00.

Sit­sien hin­ta on 23€ (al­ko­ho­lil­li­nen) / 20€ (al­ko­ho­li­ton) ja se si­sält­ää li­ha- tai kas­vis­pääru­oan, kak­si mie­toa ja yh­den kirk­kaan juo­man se­kä kah­vi-ave­cin.

Il­moit­tau­dut­han mu­kaan vii­meis­tään 2.2. Klo 23:59 men­nes­sä. Il­moit­tau­tu­mi­nen ta­pah­tuu osoit­tees­sa:

https://forms.gle/4n8TMf2uvuN­ky5NP6

Li­sät­iet­oj­a tar­joaa ja ky­sy­myk­siin vas­taa

0-ker­ho@utu.fi

Mit­kä ih­meen sit­sit?! Sit­sit ovat aka­tee­mi­nen opis­ke­li­ja­ta­pah­tu­ma, jot­ka pe­rin­tei­ses­ti si­sält­ävä­t ruo­kai­lua, juo­ma­lau­lu­jen lau­la­mis­ta, mah­dol­li­ses­ti tee­man mu­kais­ta oh­jel­maa ja pu­hei­den pi­täm­ist­ä. Sit­sit al­ka­vat useim­mi­ten il­ta­päiv­ästä­ ja jat­ku­vat myöh­äise­en il­taan as­ti. Sit­seil­lä on ylei­siä oh­jei­ta, joi­ta voi­daan so­vel­taa ta­paus­koh­tai­ses­ti. Pe­rin­tei­ses­ti näm­ä oh­jeet ker­ra­taan en­sim­mäis­en­ä pöyt­iin is­tuu­dut­tua, jo­ten ei hät­ää mi­käl­i näm­ä ovat en­sim­mäis­et sit­sin­ne!

Muis­ta mak­saa kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­jan ter­vey­den­hoi­to­mak­su Ke­lal­le 31.1. men­nes­sä

Muis­tat­han mak­saa ke­vään kor­ke­pis­ke­li­jan tea­kou­luor­vey­den­hoi­to­mak­sun eräp­äivä­än (31.1.) men­nes­sä. Mak­su kos­kee kaik­kia täll­ä het­kel­lä tut­kin­toa suo­rit­ta­via ja läsn­äole­va­ksi­ il­moit­tau­tu­nei­ta opis­ke­li­joi­ta. Vuon­na 2023 mak­su on 36,80 eu­roa lu­ku­kau­des­sa. Opis­ke­li­ja voi myös mak­saa sa­mal­la se­kä ke­vät- et­tä syys­lu­ku­kau­den 2023 mak­sun (73,60 eu­roa).

Li­sät­iet­oa ja oh­jeet mak­sa­mi­seen löyd­ät täältä­:

https://www.ke­la.fi/nain-mak­sat-kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­jan-ter­vey­den­hoi­to­mak­sun

https://www.ke­la.fi/ukk-kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­jan-ter­vey­den­hoi­to­mak­sus­ta

Opin­to­tuen muu­tok­set ja ko­ro­tuk­set vuon­na 2023

 • Opin­to­tuen vuo­si­tu­lo­ra­jo­ja on ko­ro­tet­tu 20 % vii­me vuo­des­ta. Jos opis­ke­li­ja saa opin­to­tu­kea 9 kk ajal­ta, brut­to­tu­lo­ja saa ol­la opin­to­tuen li­säks­i 18 720 eu­roa. Jos opin­to­tu­kea saa 10 kk ajal­ta, tu­lo­ja saa ol­la 16 640.
 • Opin­to­ra­ha nou­see 1.8.2023 al­kaen 279,38 eu­roon kuu­kau­des­sa kan­sa­ne­läk­eind­eks­in pe­rus­teel­la.
 • Opin­to­ra­han huol­ta­ja­ko­ro­tuk­seen tu­lee 10 e ko­ro­tus en­si vuo­dek­si se­kä in­dek­si­ko­ro­tus 1.8.2023 al­kaen.
 • Vuo­den 2023 alus­ta al­kaen opin­to­lai­na­hy­vi­tyk­seen oi­keut­ta­van tut­kin­non suo­ri­tu­sai­kaa voi­daan pi­den­tää, jos opis­ke­lu­maas­sa on so­ta. Täll­ä pe­rus­teel­la tut­kin­non suo­rit­ta­mi­seen voi­daan myönt­ää yh­den lu­ku­vuo­den pi­den­nys. Suo­rit­ta­mi­sen määrä­aikaa­ voi­daan pi­den­tää yh­del­lä lu­ku­vuo­del­la myös muun poik­keuk­sel­li­sen, va­ka­vuu­del­taan so­taan rin­nas­tet­ta­van olo­suh­teen vuok­si. Olo­suh­de voi ol­la esi­mer­kik­si va­ka­va suu­ron­net­to­muus tai luon­non­ka­tast­ro­fi, laa­ja­vai­kut­tei­nen aseel­li­nen hyökk­äys tai laa­jal­le le­vin­nyt vaa­ral­li­nen tar­tun­ta­tau­ti.
 • Kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den ate­ria­tu­keen tu­lee 0,25 eu­ron ko­ro­tus. Eli opis­ke­li­ja­lou­naan hin­ta on 2,95 eu­roa.

Lue li­sää tie­dot­tees­ta

Tek­nii­kan alo­jen ke­sät­yöpa­ikko­ja­ tar­jol­la tie­de­kun­nan rek­ry­si­vul­la

Ke­sät­yöha­ku­ käy kuu­mim­mil­laan ja tek­nii­kan alo­jen yri­tyk­sil­lä on ke­sät­yöpa­ikko­ja­ au­ki myös tek­nil­li­sen tie­de­kun­nan rek­ry­si­vul­la. Vil­kai­se al­la ole­va link­ki, jos kiin­nos­tuit!

TEK/TFiF Lääke­ke­hi­ty­s Tur­kuun 2.2.2023 -ti­lai­suus

TEK/TFiF järj­est­ää Tu­run Tek­nil­li­sen Seu­ran kaut­ta ti­lai­suu­den – Lääke­ke­hi­ty­ske­sku­s Tur­kuun 2.2.2023 klo 17-19 TFiF&TEK Loun­ges­sa (Åbo Aka­de­mi/Tu­run Ylio­pis­to, Au­rum, Hen­ri­kin­ka­tu 2, Tur­ku). 

Opis­ke­li­jat sy­dämm­ell­is­est­i ter­ve­tul­lei­ta ta­pah­tu­maan. Il­moit­tau­tu­mi­nen Lyy­tin kaut­ta, jot­ta järj­est­äjä­t osaa­vat va­ra­ta pien­tä pur­ta­vaa ja juo­ta­vaa:

https://www.lyy­ti.fi/reg/Tu­run_Tek­nil­li­sen_Seu­ran_ti­lai­suus__laa­ke­ke­hi­tys­kes­kus_Tur­kuun_4335

https://www.fa­ce­book.com/events/927075645126639/